Tulosta Tallentaa

Regler för K-Plussa from 1.9.2016

 1. Plussa-SYSTEMET
Plussa-kunder hos sådana K-affärer och samarbetspartner till Kesko Abp som hör till Plussa-systemet får genom Plussa-systemet förmåner i form av Plussa-poäng och/eller andra förmåner när de i egenskap av konsumenter köper konsumtionsvaror eller handlar hos dessa. En affär som ingår i Plussa-systemet kan identifieras genom att det finns ett särskilt kännetecken i affären.

För Plussa-systemets verksamhet svarar:
Kesko Abp, Helsingfors
FO-nummer 0109862-8
Hamngatan 3, 00016 KESKO

Telefonnummer till kundtjänsten: 010 19 8604 vard. mån.−ons. 8−18, samtalsavgiften är lokalnätsavgift eller mobiltelefonavgift (06/2016).

Alla förfrågningar, förslag och anmärkningar gällande detta system och Plussa-kundrelationen riktas till Kesko Abp (Bolaget).


2. Plussa-kundrelationen

2.1 Anslutning
Alla myndiga i Finland permanent bosatta privatpersoner kan bli Plussa-kunder. Plussa-kundrelationen är personlig.

För en person som uppfyller förutsättningarna i denna punkt 2.1 börjar Plussa-kundrelationen, när en undertecknad ansökan om anslutning lämnas in i en affär som hör till systemet.

2.2 Plussa-kortet
Som ett tecken på Plussa-kundrelationen får Plussa-kunden ett personligt, numrerat Plussa-kort som kan förses med tilläggsegenskaper genom ett separat avtal.

Av en kund som ansöker om Plussa-kort uppbärs en anslutningsavgift enligt gällande prislista när ansökningen lämnas in.

Ett Plussa-kort som försetts med betalegenskap, för vilken ett separat avtal ingås med det finansieringsinstitut som tillhandahåller tjänsten, kan även användas för betalning av inköp. Ansökan om betalegenskap kan göras i samband med anslutningen till systemet eller när som helst under en pågående Plussa-kundrelation.

När Plussa-kunden lämnar in sin ansökan om anslutning, får han ett temporärt Plussa-kort som gäller tre (3) månader räknat från första gången inköp registreras med det temporära Plussa-kortet. Ett temporärt kort kan inte användas för betalning av inköp.

Det egentliga Plussa-kortet sänds till Plussa-kunden omedelbart när ansökningen har behandlats.

Plussa-kunden kan ansöka om ett personligt, numrerat parallellkort för en familjemedlem som bor i samma hushåll. För parallellkortet uppbärs ingen anslutningsavgift. Plussa-kunden ansvarar för användningen av parallellkortet samt för att innehavaren av parallellkortet godkänner dessa regler.

Kortinnehavaren ska ofördröjligen meddela K-Plussas kundservice, om kortet förkommer, så att det kan spärras. Kortinnehavaren ansvarar för användningen av kortet ända tills kortet har anmälts som förkommet.


3. Plussa-förmåner

3.1 Plussa-poäng
Plussa-kunden får poängförmåner för sin kundrelation och sina inköp. Plussa-kunden får en (1) grundpoäng för de sammanlagda konsumtionsvaruinköpen på varje hel euro som han i egenskap av konsument i sitt privathushåll gör i affärer som hör till Plussa-systemet. Förutom grundpoäng kan Plussa-kunden få tilläggspoäng enligt särskilda Plussa-poängtabeller och erbjudanden som meddelas separat. Eventuella returneringar av varor minskar antalet poäng på motsvarande sätt.

De ovannämnda förmånerna beviljas inte för skattefria inköp som görs av resenärer (s.k. taxfreeinköp) eller för inköp av produkter som genom ett separat avtal uteslutits från insamlingen av poäng.

Köp av presentkort anses inte vara inköp av konsumtionsvaror och därför beviljas ovannämnda förmåner inte i samband med köp av presentkort. Poängförmånerna kan beviljas innehavaren av presentkortet, när han med sitt presentkort betalar produkter som berättigar till poäng.

Bolaget har rätt att undanta produkter eller produktsektorer från insamlandet av poäng eller fastställa maximigränser för mängden inköp som ger poäng. Plussa-kunden informeras på förhand om sådana begränsningar.

En förutsättning för att poäng ska erhållas är att Plussa-kortet uppvisas innan inköpen betalas och att inköpet betalas kontant, med ett Plussa-kort med betalningsegenskap eller ett annat av Kesko Abp vid varje tillfälle accepterat betalkort för insamling av Plussa-poäng. Plussa-poäng beviljas inte i efterskott.

De insamlade poängen samlas automatiskt på kundens poängkonto som förvaltas av bolaget. Vid inköp som görs med ett parallellkort, samlas poängen på det poängkonto som hör till innehavaren av huvudkortet. Mängden influtna poäng kan kunden kontrollera genom att logga in på sidan www.plussa.com/oma-plussa eller om kunden så önskar, kan han beställa ett utskrivet poängmeddelande som sänds honom med 3 mån. intervaller.

3.2 Plussa-förmåner och användningen av dem
Då tusen (1 000) poäng har influtit på Plussa-kundens poängkonto, ändras alla fulla engångsposter på 1 000 poäng till rätter till rabatt på fem (5) euro − till Plussa-pengar − på kundens Plussa-pengkonto. De samlade Plussa-pengarna berättigar till en rabatt på motsvarande belopp i euro på inköp som görs i en av K-gruppens affärer som hör till Plussa-systemet. Plussa-pengarna används och det aktuella saldot kan medföljas på en betalterminal som finns i K-gruppens affär.

Förutom ovannämnda huvudregel kan andra ändamål anvisas för Plussa-poängen och med kundens befullmäktigande kan andra leveransrytmer eller leveranssätt tillämpas.

Rätten till rabatt som en post på tusen poäng leder till gäller 13 månader räknat från sista dagen i den månad när den ifrågavarande posten på tusen poäng har uppnåtts. När rätten till rabatt har insatts för kundens bruk på det elektroniska Plussa-pengkontot, avdras motsvarande poäng från Plussa-kundens poängkonto.

Rätten till rabatt gäller för ett visst Plussa-hushåll och den kan förutom av Plussa-kunden med hans medgivande även användas av innehavaren av ett parallellkort som anknutits till hans hushåll. När rabatten används ska kunden alltid visa upp sitt gällande Plussa-kort och på anmodan visa legitimation. Ifall användaren av rabatten är en innehavare av parallellkort, ska Plussa-kunden ha gett denne ett befullmäktigande i enlighet med den av Kesko Apb föreskrivna praxisen.

3.3 Plussa-kundens övriga förmåner
En Plussa-kortinnehavare kan utöver eller i stället för poängförmåner för sina inköp få andra förmåner gällande t.ex. pris, service eller tjänster. 

4. Plussa-kundregistret

Personuppgifterna om Plussa-kunden och innehavaren av parallellkort sparas i Bolagets Plussa-kundregister. För fastställande av insamlade Plussa-poäng och en närmare precisering av marknadsföringen med hjälp av kundklassificering samt för utveckling av butikernas sortiment, registreras de inköp Plussa-kunden och innehavaren av ett parallellkort gjort med sina Plussa-kort per produkt.

Plussa-kortinnehavaren kan förbjuda den produktspecifika registreringen, varvid uppgifterna registreras enligt produktgrupp. En kortinnehavare som förbjudit registrering av produktuppgifter kan inte tillgodogöra sig tjänster och förmåner som förutsätter produktdata. Plussa-kortinnehavaren kan också förbjuda registreringen enligt produktgrupp genom att meddela det till Bolaget. Likaså kan Plussa-kunden eller innehavaren av parallellkort förbjuda registrering av inköpsdata helt och hållet och då kan Plussa-kunden inte beviljas poängförmåner utgående från dessa inköp. Ett av Plussa-kunden meddelat fullständigt förbud att registrera inköp gäller alltid såväl Plussa-kunden som innehavaren av parallellkort. För inköp som omfattas av ovannämnda registreringsförbud av inköpsdata, fås de övriga förmåner som direkt grundar sig på uppvisande av kortet och inte är poängförmåner i samband med betalningen av inköpen.

Personuppgifterna i Plussa-kundregistret och den kundinformation som samlas vid användningen av Plussa-kortet kan användas och utlämnas av Bolaget för marknadsföring inom de företag som deltar i Plussa-samarbetet. Plussa-kortinnehavaren kan förbjuda användning och utgivning av uppgifterna för detta ändamål genom att meddela Bolaget om detta.

Bolaget kan för uppdatering av personuppgifterna lämna ut kontaktuppgifter som registrerats på Plussa-kortinnehavaren till ett personregister som förs av ett bolag som hör till Plussa-systemet för skötsel av en befintlig kundrelation mellan det ovannämnda företaget och kunden och/eller för marknadsföring. Kortinnehavaren kan förbjuda ovannämnda utgivning av uppgifter genom att meddela Bolaget om detta.
 


 5. Upphörande av kundrelationen

Plussa-kundrelationen upphör när Plussa-kunden meddelar Bolaget om detta.

Bolaget har rätt att avsluta Plussa-kundrelationen utan att särskilda åtgärder vidtas, om de registrerade inköpen med Plussa-kortet för en Plussa-kund under tjugofyra (24) månader i följd inte uppgår till minst tusen (1 000) euro sammanlagt.

Om Plussa-kunden inte följer dessa regler eller i övrigt inte längre uppfyller de förutsättningar som har uppställts för beviljande av en Plussa-kundrelation, har Bolaget rätt att säga upp Plussa-kundrelationen genom att sända ett meddelande om uppsägning till Plussa-kunden. Kundrelationen upphör en (1) månad efter att meddelandet om uppsägningen har erhållits.

Bolaget har rätt att avsluta Plussa-systemet genom att meddela Plussa-kunden om detta minst tre (3) månader innan systemet upphör.

Ifall det finns mindre än 1 000 poäng på kundens poängkonto, då kundrelationen upphör, annulleras dessa överblivna Plussa-poäng och ingen ersättning betalas för dem.

Ifall Plussa-kundrelationen upphör till följd av att kunden säger upp den, ska kunden använda rätterna till rabatt på sitt Plussa-pengkonto innan ett meddelande om uppsägning görs. I samband med uppsägningen passiveras Plussa-kortet och Plussa-pengar kan inte längre användas med det.

Ifall Plussa-kundrelationen upphör på grund av att Kesko säger upp kundrelationen för att förutsättningarna för kundrelationen inte längre uppfylls, kan kunden använda rätterna till rabatt på sitt Plussa-pengkonto inom den en månad långa uppsägningstiden.

Då bolaget avslutar Plussa-systemet kan Plussa-kunden använda rätten till rabatt på sitt elektroniska Plussa-pengkonto på samma sätt som under gällande Plussa-kundrelation med sitt Plussa-kort. När Plussa-systemet upphör gäller rätterna till rabatt på det elektroniska poängkontot i tre (3) månader efter det att systemet har avslutats, om inte deras giltighetstid upphör tidigare enligt punkt 3.2.


6. Övriga villkor

Plussa-kortinnehavaren ska meddela Bolaget sin postadress i Finland samt omedelbart ge information om ändringar av adressen. Bolaget sänder kundpost endast i Finland.

Bolaget har rätt att ändra reglerna för Plussa-systemet genom att meddela Plussa-kunden om detta. Ändringen av reglerna träder i kraft tidigast en (1) månad efter det att Plussa-kunden har fått information om ändringen. Om kunden fortsätter att använda Plussa-kortet efter att regeländringen har trätt i kraft, anses han ha godkänt de ändrade villkoren.

Bolagets meddelanden eller försändelser enligt dessa regler anses ha befordrats i vederbörlig ordning när Bolaget har sänt dem till den post- eller e-postadress som Plussa-kunden senast meddelade Bolaget. Plussa-kunden anses ha fått del av information om meddelandet senast den sjunde dagen efter det att meddelandet har sänts.

Ifall meningsskiljaktigheter gällande detta avtal inte kan lösas i förhandlingar mellan parterna, kan konsumenten föra ärendet till konsumenttvistenämnden (www.kuluttajariita.fi) för avgörande.

Innan ärendet förs till konsumenttvistenämnden för avgörande ska kunden kontakta magistraternas konsumentrådgivning (www.kuluttajaneuvonta.fi).

Ifall meningsskiljaktigheterna gäller behandlingen av personuppgifter, kan den registrerade kontakta dataombudsmannens byrå (www.tietosuoja.fi)

Jag har läst och godkänner reglerna för K-Plussa
Stäng