Tulosta Tallentaa

Register över webbsökningar enligt 10 § i persondatalagen (523/1999)

Registerförare
Kesko Abp
Postadress: Hamngatan 3, Helsingfors, 00016 Kesko
Tfn 01053 020
Besöksadress: Mannerheimvägen 117, Helsingfors

Kontaktperson i registerfrågor
Maija Sorvari
Kesko Abp
Hamngatan 3
00016 Kesko

Mannerheimvägen 117
00280 Helsingfors

Registrets namn
Register över webbsökningar

Syfte med behandling av personuppgifter

Beteendedata som Keskokoncernen och butiker som hör till K-gruppen har samlat in från olika webb- och mobilsidor med hjälp av kakor eller annan motsvarande teknik används för utveckling av affärsverksamheten och kundtjänsten i Keskokoncernen och i butiker om hör till K-gruppen, för marknadsföring, analysering, statistikföring och andra motsvarande ändamål.
Registret används med kortinnehavarens samtycke för skötsel av kundrelationer, kundkontakt och marknadsföring inom Kesko Abp:s Plussa-program. I registret samlas det in uppgifter om Plussa-kortsinnehavarnas köpbeteende på slutsumma-, produktgrupps- eller produktnivå, om inte kortinnehavaren har förbjudit insamling av uppgifterna. Uppgifterna i registret används i direktmarknadsföringssyfte av företagen som hör till Plussa-programmet, ifall kortinnehavaren inte har förbjudit överlåtelse av dylika uppgifter. Därtill kan kortinnehavarens uppgifter uppdateras i de företags kundregister som hör till Plussa-systemet, ifall kortinnehavaren har gett sitt samtycke till detta och inte senare har förbjudit överlåtelse av dylika uppgifter.
Därtill kan bedömning och fria kommentarer som fåtts av Plussa-kortinnehavarna i olika responsförfrågningar sparas i registret. Bedömningarna och kommentarerna används för att förbättra kundtjänsten och kunderfarenheten.

Registrets datainnehåll

med hjälp av kakor eller annan motsvarande teknik kan samlas in bl.a.
- identifieringsuppgifter, t.ex. Plussa-kortsnummer eller e-postadress
- kontaktuppgifter, t.ex. adress eller telefonnummer
- registreringsuppgifter, t.ex. namn eller användarnamn
- profilerings- och intresseuppgifter; insamlade uppgifter från webbsidor som är föremål för uppföljning, bl.a. vilka av Keskokoncernens bolags webbsidor användaren har besökt och om vilka produkter besökaren har sökt uppgifter
- positionsdata, ifall användaren av den mobila enheten har tillåtit hantering av positionsdata

Regelbundna informationskällor
Beteendedata från webbläsare som tillåter användning av kakor och motsvarande teknik på Keskokoncernens och K-gruppens butikers webbsidor

Regelmässigt utlämnande av uppgifter
Uppgifterna kan användas internt i Keskokoncernen eller utlämnas till en köpman som hör till K-gruppen för verkställande av marknadsföring eller kundservice, analys, statistikföring och andra motsvarande ändamål samt användas för utveckling av verksamhet som bedrivs av Keskokoncernen och köpmän som hör till K-gruppen.

Överföring av data utanför EU eller EES
Uppgifterna kan översändas inom de gränser som personuppgiftslagen tillåter utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Principerna för registerskyddet
Kesko Abp iakttar en strängt reglerad tystnadsplikt. Uppgifter om en enskild person uppges endast på sådant sätt som föreskrivits i lag om anmälningsplikt, såsom på personens egen begäran eller på sådan begäran av myndighet som föreskrivits i lag.

Uppgifter som hanteras med hjälp av automatisk databehandling

Det är endast behörig personal på Kesko Abp och personal på företag som verkar på uppdrag av Kesko Abp och för Kesko Abp:s räkning som har rätt att använda personuppgifter. Systemet har olika nivåer för användaråtkomst som ger användare behörighet att underhålla eller söka i databasen efter information som de behöver i sin arbetsuppgift. Varje utsedd användare har ett eget användarnamn och lösenord. Systemet har skyddats med en brandvägg, som skyddar mot kontakter med systemet som kommer från Keskos utsida.

12.6.2015