Tulosta Tallentaa

Dataskyddsbeskrivning enligt 10 och 24 § i personuppgiftslagen (523/1999), K-Plussa-kundregister

1. Registerförare
Kesko Abp
Postadress: Hamngatan 3, Helsingfors, 00016 Kesko
Tfn. 01053 020
Besöksadress: Mannerheimvägen 117, Helsingfors

2. Kontaktperson i registerfrågor
Merja Hietala
Telefon 01053 37073

3. Registrets namn
Plussa-kundregister
 
4. Syfte med behandling av personuppgifter
Registret används med kortinnehavarens samtycke för skötsel av kundrelationer, kundkontakt och marknadsföring inom Kesko Abp:s Plussa-program. I registret samlas det in uppgifter om Plussa-kortsinnehavarnas köpbeteende på slutsumma-, produktgrupps- eller produktnivå, om inte kortinnehavaren har förbjudit insamling av uppgifterna. Uppgifterna i registret används i direktmarknadsföringssyfte av företagen som hör till Plussa-programmet, ifall kortinnehavaren inte har förbjudit överlåtelse av dylika uppgifter. Därtill kan kortinnehavarens uppgifter uppdateras i de företags kundregister som hör till Plussa-systemet, ifall kortinnehavaren har gett sitt samtycke till detta och inte senare har förbjudit överlåtelse av dylika uppgifter.

Därtill kan bedömning och fria kommentarer som fåtts av Plussa-kortinnehavarna i olika responsförfrågningar sparas i registret. Bedömningarna och kommentarerna används för att förbättra kundtjänsten och kunderfarenheten.
 
5. Registrets datainnehåll
Basuppgifter om den som ansökt om Plussa-kort:
• kundnummer
• kundtyp (person/företag)
• datum när han blev kund
• efternamn, förnamn
• utdelningsadress, postnummer, postanstalt
• hemnummer, mobiltelefonnummer
• e-postadress
• födelsetid eller personbeteckning
• kön
• språk

Uppgifter om den som ansökt om parallellkort
• efternamn, förnamn
• utdelningsadress, postnummer, postanstalt
• födelsetid eller personbeteckning

Även antalet personer i hushållet och födelseåren för barn som bor i hushållet sparas.
Kontonumret som Plussa-kunden har uppgett för inbetalning av det belopp som motsvarar poängsedlarna på bankkontot.

Kortuppgifter:
• kortnummer
• giltighetstid
• ansökningsdatum för kortet
• kortslag
• nummer på föråldrade/förkomna kort

Dessutom sparas affären, där kortansökan har lämnats in.

I registret sparas information om, ifall kunden har förbjudit insamling av uppgifter om köpbeteende eller överlåtelse av personuppgifter om honom för direktmarknadsföring eller uppdatering av kundregistret. Även kundens eventuella förbud gällande utskick av poänginformation eller K-gruppens stamkundstidning sparas.

I registret sparas även kortinnehavarens tillstånd till att marknadsföringskommunikation skickas per e-post eller till mobiltelefonen.

Uppgifter som gäller användningen av Plussa-kortet:
• Uppgifter som gäller användningen av Plussa-kortet:
• rabatter som beviljats på grund av Plussa-kundrelationen samt
• information om kundrelation hos K-rauta eller Rautia som byggar- eller renoverarkund
• eller/och eventuella andra medlemskap i olika kundprogram i affärer som hör till Plussa-systemet
• antalet Plussa-poäng kunden har samlat per månad
• antalet poängsedlar som skickats till kunden och numren på dem
• datum och plats där poängsedlar som kunden har fått har använts
• kundens begäran om att den penningsumma som motsvarar poängsedlarna ska betalas in på kontot

I registret ingår även uppgifter i anknytning till skötseln av kundrelationen, bl.a. bandade kundtjänstsamtal och uppgifter om marknadsförings- och kundtjänståtgärder.

Därtill har det antecknats i registret att personen hör till olika klubbar el. dyl. som hänför sig till Plussa-kundrelationen t.ex. uppgifter om.
•    Napero-klubben (därtill registreras barnens födelsetider som medlemmen har meddelat))
•    Musta Pörssis garantiregister
•    Kodin Ykkönens inredarkoncept
•    identifikationsuppgifter på användare som registrerat sig på tjänsten Plussa.com
•    information om eventuell betalningsegenskap som kortinnehavarens Plussa-kort är försedd med eller anslutning av Plussa-egenskapen till ett betalkort beviljat av ett finansinstitut
•    att kunden vill donera sina Plussa-poäng eller en del av dem till välgörenhet och eventuellt val av objekt
•    information om ifall kunden har nått den inköpsgräns som är en förutsättning för att få stamkundstidningen
•    märkningar som gjorts i kundrelationen som hänför sig till statistiska klassificeringar
•    att personen har blivit en Plussa-utvecklare
•    eventuella sponsringsobjekt som valts för hushållet

På separat anmälan och samtycke av innehavaren av Plussa-kortet registreras hans mobila enhets WiFi MAC-adress samt bluetooth MAC-adress och med deras hjälp samlas in positionsdata om den mobila enhetens rörelser inne i de butiker som är med i tjänsten, eller i deras närhet inklusive uppgifter om besöken på olika avdelningar och den tid som tillbringats där.

Bedömningar och fria kommentarer som innehavaren av Plussa-kortet har gett.

6. Regelmässiga uppgiftskällor
Basuppgifter om kortinnehavaren, antalet personer i hushållet och födelseåren för barn som bor i hushållet sparas från kortansökningen som kortinnehavaren har gjort och de anmälningar som gjorts till registerföraren under kundrelationen. Uppdateringar av adress- och dödsuppgifter fås från Itella Oyj, ifall kortinnehavaren inte har förbjudit överlåtelse av uppgifterna.
Förbud mot direktmarknadsföring, registrering av inköp samt att överlåta adressen till kundregistret i uppdateringssyfte sparas på en separat anmälan som kortinnehavaren lämnat till registerföraren, liksom även kundens begäran om att få det belopp som motsvarar poängsedlarna i pengar på sitt bankkonto. Poistetaan kai? Vanhentunutta tietoa. Förbud som gäller utskick av poänginformation och K-gruppens stamkundstidning sparas likaså när kunden lämnar en separat anmälan.
Uppgifter om användningen av Plussa-kortet fås ur kassasystemet i de butiker som är med i Plussa-programmet. Uppgifter som gäller Plussa-poäng och poängsedlar genereras ur registerförarens datasystem.
Uppgifter om eventuella medlemskap i olika kundprogram i affärer som hör till Plussa-systemet fås antingen av företaget som upprätthåller programmet eller av kortinnehavaren.
Nordea Finans Finland Ab har förmedlat information om betalningsegenskaper som anslutits till dess kunders Plussa-kort och kortnumret.
Andelsbankscentralen Anl förmedlar information om att Plussa-egenskapen har anslutits till ett kort som ett företag som hör till OP-Pohjola-gruppen har beviljat sin kund samt information om att ett K-Plussa MasterCard-kort har beviljats dess kund samt numren på dessa kort och Plussa-numret som hör till dem.
Nordea Bank Abp och Danske Bank Abp förmedlar information om att Plussa-egenskapen har anslutits till ett kort som banken har beviljat samt numret på detta kort och Plussa-numret som hör till det.
Uppgifter om WiFi MAC-adress och bluetooth MAC-adress fås från den anmälan innehavaren av Plussa-kortet har gjort. Positionsuppgifter samlas in med hjälp av dessa med hjälp av anordningar som placerats i butiken.
 
7. Regelmässigt utlämnande och översändande av uppgifter utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
Ur registret utlämnas uppgifter i direktmarknadsföringssyften till företag som hör till Plussa-programmet på basis av det samtycke som kortinnehavaren har gett i kortansökningen.
Därtill kan ur registret utlämnas kortinnehavarens personuppgifter för uppdatering av registeruppgifterna i kundregister som förs av företag som hör till Plussa-programmet, ifall personen inte har förbjudit utlämnandet.
Företag som hör till Plussa-programmet får inte överlåta dessa uppgifter vidare.
Uppgifterna kan översändas inom de gränser som personuppgiftslagen tillåter utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

8. Principerna för registerskyddet
Kesko Abp iakttar en strängt reglerad tystnadsplikt. Uppgifter om en enskild person meddelas endast på basis av anmälningsskyldighet enligt lag, till exempel på personens egen begäran eller en myndighets begäran enligt lag.

Manuellt sparade uppgifter

Kortansökningar och andra dokument som innehåller kunduppgifter som hanteras manuellt förvaras efter initialhantering i låsta och brandsäkra förvaringsutrymmen. Det är endast behörig personal på Kesko Abp och personal på företag som verkar på uppdrag av Kesko Abp och för Kesko Abp:s räkning som har rätt att använda manuellt sparade kunduppgifter.

Uppgifter som hanteras med hjälp av automatisk databehandling

Det är endast behörig personal på Kesko Abp och personal på företag som verkar på uppdrag av Kesko Abp och för Kesko Abp:s räkning som har rätt att använda applikationen K-Plussa. Systemet har olika nivåer för användaråtkomst som ger användare behörighet att endast underhålla eller söka i databasen efter information som de behöver ha tillgång till. Varje utsedd användare har ett eget användarnamn och lösenord. Systemet har skyddats med en brandvägg, som skyddar mot kontakter med systemet som kommer från Keskos utsida.

9. Rätt till insyn
Efter att ha meddelat de nödvändiga uppgifterna har var och en rätt att få veta vilka uppgifter som finns registrerade om honom eller henne i ett personregister eller att registret inte innehåller uppgifter om honom eller henne.
Den som vill veta vilka uppgifterna som har registrerats om en själv, ska framställa en personlig begäran om detta hos registerföraren med ett egenhändigt undertecknat dokument eller personligen hos registerföraren. Denna begäran ska skickas under ovannämnda postadress till K-Plussa.

10. Rätt att kräva rättelse av uppgifter
Kunden kan i begränsad omfattning uppdatera sina uppgifter på K-Plussas internettjänst (www.plussa.com). Annars ska begäran om att rättelse av uppgifterna lämnas till K-Plussas kundtjänst per telefon 010 19 8604 vardagar 8–18 (samtalsavgiften är lokalnätsavgift eller mobiltelefonavgift) eller skriftligen till Kesko Abp:s postadress ovan.
Kunden ska framföra nödvändiga uppgifter för rättelse av uppgifterna samt namn, adress och Plussa-kortets nummer som behövs för att individualisera kunden samt gärna telefonnummer för eventuell kontakt.
Kesko Abp sörjer för kunduppgifternas korrekthet och integritet även genom att regelbundet uppdatera namn- och kontaktuppgifter på innehavaren av Plussa-kundrelationen från en tillförlitlig källa.

11. Samtycken och förbudt
Kunden kan enligt 200 § i informationssamhällsbalken ge Kesko Abp samtycke till direktmarknadsföring eller enligt 30 § i persondatalagen förbjuda Kesko Abp att hantera uppgifter som gäller honom eller henne för direktmarknadsföring eller marknadsförings- och opinionsundersökningar.
Kunden kan ge sitt samtycke till direktmarknadsföring som sänds till:
•    e-posten
•    mobiltelefonen

Kunden har möjlighet att förbjuda:
•    adressförsedd direktmarknadsföring
•    utskick av marknadsförings- och opinionsundersökningar
•    Registrering av inköpsdata helt och hållet och då kan Plussa-kunden inte beviljas poängförmåner utgående från dessa inköp. Kunden får andra än poängförmåner som beviljas omgående då kortet uppvisas vid betalningen av inköpen.
•    Registrering av inköpsdata på produktgruppsnivå, varvid inköpen registreras på kvittots slutsummanivå och poängförmånerna beviljas, men tjänster baserade på produktuppgifter kan inte erbjudas.
•    Registrering av inköpsdata på produktnivå, varvid inköpen registreras enligt produktgrupp och poängförmånerna beviljas.
•    Ifall kunden har använt sig av rätten att förbjuda adressförsedd direktmarknadsföring samt utskick av marknadsförings- och opinionsundersökningar och inte har gett samtycke till direktmarknadsföring, skickar Kesko Abp enbart meddelanden som är nödvändiga för skötseln av kundrelationen.  
Samtycken och förbud kan kunden lämna och underhålla på K-Plussas internettjänst (inloggad på Oma Plussa eller på kundtjänstens responskanal), genom att ringa K-Plussas kundtjänst per telefon 010 19 8604 vardagar 8–18 (samtalsavgiften är lokalnätsavgift eller mobiltelefonavgift) eller skriftligen till Kesko Abp:s postadress ovan.
När kunden framför sitt ärende per telefon och skriftligen ska följande individualiseringsuppgifter uppges: namn, adress och Plussa-kortets nummer.

10.8.2015