Tulosta Tallentaa

Dataskyddsbeskrivning, Keskos register över webbsökningar

Den här registerbeskrivningen gäller behandling av personuppgifter i registret över webbsökningar

1. Vem ansvarar för behandlingen av personuppgifter i registret över webbsökningar?

Kesko Abp, Helsingfors
FO-nummer 0109862-8 
PL 1, 00016 KESKO

Beträffande den här tjänsten kan du kontakta oss på följande sätt:

Per e-post:
tietosuoja.verkkoselailu@kesko.fi

Per brev:                 
Dataskydd/Webbsökningar
Kesko Abp
PB 1
00016 KESKO

2. Vilka uppgifter hanterar vi?
Vi hanterar bland annat följande uppgifter som har samlats in med hjälp av kakor eller annan motsvarande teknik:

Identifieringsuppgifter, till exempel Plussa-kortsnummer eller e-postadress

3. I vilka syften behandlas dina personuppgifter?
Data som samlats in från K-gruppens olika webbtjänster med hjälp av kakor eller motsvarande teknik använder vi för utveckling av affärsverksamheten och kundtjänsten i K-gruppen, för marknadsföring, analysering, statistikföring och andra motsvarande ändamål. Om vi kan foga till exempel Plussa-kortets nummer eller annan kunddata ur K-Plussas kundregister eller K-kodsregistret till online-identifikationen, strävar vi efter att förena online-identifikationen med kunduppgifter som har samlats in utanför nätet.

Ifall vi inte kan identifiera dig under ditt webbesök, lagras inte uppgifterna som dina uppgifter i vårt system.

Dina uppgifter behandlas för uppföljning av kakor i inställningarna på din terminal eller din webbläsare på basis av det samtycke du har gett.

4. Förvaringstid
Vi förvarar uppgifter om webbsökningar högst 51 mån, varefter alla personuppgifter avlägsnas ur vårt register.

Registerföraren förvarar personuppgifterna så länge ansvarsskyldigheten som lagen stadgar gäller.

5. Rätt att återkalla samtycke
På våra tjänster meddelar vi om online-identifikationer används och för vilka ändamål de används.

Då du godkänner användningen av online-identifikationer på din terminal eller i inställningarna på din webbläsare, ger du samtycke till att identifikationer samlas in.

Då du förhindrar installation av online-identifikationer på din terminal upphör insamlingen av identifikationer.

Du får anvisningar som passar just din webbläsare när du med sin sökmotor söker anvisningar om hur online-identifikationer eller kakor tas bort och installeras.

6. Vilka andra rättigheter har du?

Rätt till tillgång
När du begär tillgång till dina uppgifter, meddelar Kesko om personuppgifter som gäller dig behandlas eller ej samt skickar dig en kopia på personuppgifterna som behandlas.

Rätt till rättelse
Du har rätt att få bristfälliga personuppgifter kompletterade och även att få felaktiga uppgifter om dig rättade.

Rätt till radering
Du har rätt att begära att personuppgifter som gäller dig avlägsnas ur registret. Dina uppgifter avlägsnas, om det inte längre finns någon laglig grund för behandlingen.

Överföring av uppgifter
Du har rätt att få uppgifter som du själv har skickat oss i maskinellt läsbar form och överföra uppgifterna från ett system till ett annat, då behandlingen bygger på samtycke eller avtal och behandlingen görs automatiserat.

Invändning mot behandlingen
Vi kan behandla dina personuppgifter på grund av legitimt intresse som en del av vår affärsverksamhet efter att vi har övervägt, att behandlingen inte kränker skyddet av dina personuppgifter. I dessa fall har du rätt att motsätta dig behandling av dina personuppgifter med hänvisning till personliga skäl.

Begränsning av behandlingen
Du kan ha rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter. Då behandlingen är begränsad, behandlar inte registerföraren i princip dina uppgifter på något annat sätt än att de lagras. Den här rätten har du till exempel, om du bestrider att personuppgifterna är korrekta, om behandlingen är lagstridig eller om du har motsatt dig behandling av dina personuppgifter och väntar på svar på ifrågavarande åtgärdsbegäran.

7. Hur använder du dina rättigheter?
Kesko har en dataskyddsportal på adressen www.kesko.fi/tietosuoja. På portalen kan du göra en åtgärdsbegäran genom att identifiera dig starkt med dina bankkoder. En begäran som vi har fått via portalen besvarar vi i första hand via portalen, ifall du inte uttryckligen ber om ett annat leveranssätt.

Ifall du inte vill eller kan använda tjänsterna på portalen, kan du per brev skicka oss en personligen undertecknad begäran till ovannämnda adress. Märk kuvertet "dataskydd". Vi svarar på din begäran per brev. Ifall svaret innehåller dina personuppgifter, skickar vi brevet som ett personligt rekommenderat brev. Brevet kan inte kvitteras ut av någon annan än den person som anges som mottagare. På så sätt säkerställer vi att rätt person tar emot brevet och att uppgifterna är konfidentiella.

Alternativt kan du även ta kontakt med ovannämnda e-postadress.

8. Information om mottagarna av uppgifterna
Som registerförare behandlar Kesko personuppgifterna själv, men anlitar även olika tjänsteproducenter. Kesko använder de bästa och tillförlitliga samarbetspartner och ansvarar för tjänsteproducenternas verksamhet, när personuppgifter hanteras. Dessa tjänsteproducenter kan variera, men till dem hör:

Personuppgifter betraktas överföras utanför EU- och EES-området i samband med produktionen av datatekniktjänster, då personuppgifter kan användas från Indien. Om denna överföring av uppgifter har ett avtal ingåtts med serviceleverantören med iakttagande av modellavtalsklausulerna som godkänts av Europeiska kommissionen. Du kan bekanta dig med modellavtalsklausulerna på webbadressen http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010D0087&from=en.

Ur registret överlåts uppgifter i marknadsföringssyfte till företag som hör till Keskokoncernen.

Även vissa myndigheter har en lagbaserad rätt att få information. Sådana myndigheter är bl.a. polis-, tull-, gränsbevaknings- och skattemyndigheterna.

9. Besvärsanvisning
Ifall du anser att vi inte hanterar dina personuppgifter enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning, kan du besvära dig till tillsynsmyndigheten. I Finland är denna myndighet dataskyddsmyndigheten.

10. Nödvändiga uppgifter för registret över webbsökningar
Vi följer med webbsökningar, för att vi ska kunna förbättra användarerfarenheten av våra webbtjänster och rikta intressant reklam till dig.

Om du vill kan du förbjuda medföljning av webbsökningar genom att förhindra att online-identifikationer installeras på din terminal.

11. Information om automatiskt beslutsfattande inkl. profilering
Profilering betyder sådan behandling av personuppgifter, där några av dina personliga egenskaper bedöms utifrån dina personuppgifter. Vi profilerar kunder till exempel för att rikta marknadsföring till dem och för att utveckla användarerfarenheten av webbtjänster.

På basen av kundernas beteende vid webbsökning eller en identifierad kunds inköpsuppgifter klassificeras kunden i någon kundgrupp, som uppfattas vara intresserad av produkter eller tjänster av en viss typ. Vi finner, att profilering inte har i förordningen avsedda rättsverkningar eller annars betydande verkningar för föremålet för profileringen.

12. Användning av uppgifter för andra ändamål
Vi använder inte uppgifterna för andra än de i detta dokument nämnda ändamålen. Ifall nya användningsbehov uppkommer senare, informerar vi dig om det och grunden för att uppgiften behandlas. Om så behövs, ber vi dig om samtycke för behandlingen av personuppgifter för nya användningsändamål.

13. Uppgifter som har skaffats på annat håll än av dig
Ifall du har identifierats mot Plussa- eller K-kodsregistret, använder vi oss av data i dessa kundregister för att rikta bland annat intressant marknadsföring till dig.

14.  Dataskyddsansvarig
Du kan ta kontakt med Keskos dataskyddsansvariga, om ditt ärende gäller hantering av personuppgifter eller utövning av dina rättigheter som baserar sig på EU:s allmänna dataskyddsförordning i Keskos eller dess dotterbolags funktioner.

Du kan kontakta Kesko Abp:s dataskyddsansvariga per e-post tietosuojavastaava@kesko.fi