Tulosta Tallentaa

Dataskyddsbeskrivning, K-Plussa-kundregister

Den här beskrivningen gäller behandlingen av personuppgifter i K-Plussas kundregister.

1. Registerförare 

Kesko Abp, Helsingfors
FO-nummer 0109862-8 
PL 1, 00016 KESKO

Beträffande den här tjänsten kan du kontakta oss på följande sätt:

Per e-post
tietosuoja.plussa@kesko.fi

Per post
Dataskydd/Plussa-kundregister
Kesko Abp/K-Plussa
PB 1
00016 KESKO

Per telefon
K-Plussas kundtjänst tfn 010 19 8604 
Vi svarar mån.−fre. kl. 9−16.
Samtalsavgiften är lokalnätsavgift eller mobiltelefonavgift.

2. Vilka uppgifter hanterar vi?
I det här registret hanterar vi personuppgifter med anknytning till din Plussa-kundrelation. Vi samlar in endast sådana uppgifter som är nödvändiga vid ifrågavarande tidpunkt. Sålunda kan mängden uppgifter som samlas in variera. Vi behandlar följande uppgifter om dig:

Basuppgifter om din kundrelation och om dig, bland annat:

Allmänna uppgifter om din Plussa-kundrelation, till exempel om K-gruppens olika kundprogram du hör till eller K-Plussas och/eller K-gruppens applikationer och tjänster som du har tagit i bruk.

Eventuella förbud mot behandlingen av olika uppgifter om dig, till exempel

Uppgifter med anknytning till skötseln av din kundrelation, såsom kundrespons, bandade samtal till kundtjänsten och uppgifter om marknadsförings- och kundbetjäningsåtgärder och bedömningar och fria kommentarer som getts i responsenkäter

Ditt samtycke till att marknadsföringskommunikation skickas per e-post eller till mobiltelefonen

Uppgifter om marknadsföring som riktas till dig

Uppgifter om dina Plussa-inköp, till exempel uppgifter om inköp med Plussa-kortet på den kontrollnivå du tillåter

Olika kundklassificeringar eller kundprofilering som hänför sig till din Plussa-kundrelation, till exempel inköpsbeteendeklass som baserar sig på dina inköp

3. I vilka syften behandlas dina personuppgifter?
Vi behandlar dina uppgifter för att sköta kundrelationen, räkna ut Plussa-poängen och för att informera dig om dem samt för att rikta Plussa-förmåner till rätt person. I det här sammanhanget behandlar vi dina basuppgifter, dina kundidentifikationer och allmänna uppgifter i anknytning till din kundrelation.

Därtill bildar vi till exempel på basen av dina inköpsuppgifter olika kundklasser, som vi använder i marknadsföringen och för att utveckla tjänsterna. Behandlingen är nödvändig för att verkställa Plussa-avtalet.
Behandlingen är nödvändig för att verkställa Plussa-avtalet.

Vi behandlar dina uppgifter, när du tar kontakt med vår kundtjänst för att säkerställa kvaliteten på kundbetjäningen, för att besvara din respons, för utbildningsändamål samt för att säkerställa Keskos och kundens rättsskydd. Vi samlar in dina uppgifter även i samband med olika kundundersökningar och kundenkäter, för att vi ska kunna svara dig och utveckla våra tjänster. Dina uppgifter kan användas även i marknadsföringssyfte. Uppgifter i anknytning till olika tjänster, såsom sponsringstjänster, behandlar vi även för att verkställa tjänsten.

Behandlingen är nödvändig för att verkställa våra legitima intressen alltså som en del av vår affärsverksamhet efter att vi har övervägt, att behandlingen inte kränker skyddet av dina personuppgifter.

Vi anser att vi har ett legitimt intresse att behandla dina uppgifter baserat på din kundrelation eller den kontakt du har tagit, så att vi kan svara dig, erbjuda dig de tjänster du vill ha, utveckla våra tjänster och erbjuda dig tjänster som vi kan bedöma att du sannolikt är intresserad av.

I Plussa-kundregistret kan samtycke ges till elektronisk marknadsföring. Personuppgifter i anknytning till det behandlar vi på basis av samtycket du har gett.

Uppgifter om dina inköp som ingår i verifikationsmaterialet i vår bokföring och olika förbud du har utfärdat mot hanteringen av dina uppgifter behandlar vi för att uppfylla våra rättsliga förpliktelser.

4. Lagring av personuppgifter

Vi lagrar dina personuppgifter i våra tjänster på följande sätt:

5. Rätt att återkalla samtycke
Då behandlingen av dina personuppgifter baserar sig på ditt samtycke, kan du återkalla ditt samtycke när som helst. Behandlingen av dina personuppgifter baserar sig på samtycke, när du har gett tillstånd till elektronisk direktmarknadsföring. Ditt samtycke till elektronisk direktmarknadsföring kan du återkalla med länken som finns i nedre kanten av varje marknadsföringsmeddelande som sänds per e-post.

Du kan även återkalla ditt samtycke genom att logga in dig på Oma Plussa på webbadressen www.plussa.com eller ta kontakt med Plussas kundtjänst.

Du kan kontakta K-Plussas kundtjänst per telefon 010 19 8604 vardagar 9–21 och lördagar kl. 10–15 (samtalsavgiften är lokalnätsavgift eller mobiltelefonavgift) eller skriftligen till Kesko Abp:s postadress ovan.

6. Vilka andra rättigheter har du?

Kontroll av uppgifter
När du begär tillgång till dina uppgifter, meddelar Kesko om personuppgifter som gäller dig behandlas eller ej samt skickar dig en kopia på personuppgifterna som behandlas.

Korrigering av uppgifter
Du har rätt att få bristfälliga personuppgifter kompletterade och även att få felaktiga uppgifter om dig rättade.

Avlägsnande av uppgifter
Du har rätt att begära att personuppgifter som gäller dig avlägsnas ur registret. Dina uppgifter avlägsnas, om det inte längre finns någon laglig grund för behandlingen.

Överföring av uppgifter
Du har rätt att få uppgifter som du själv har skickat oss i maskinellt läsbar form och överföra uppgifterna från ett system till ett annat, då behandlingen bygger på samtycke eller avtal och behandlingen görs automatiserat.

Invändning mot behandlingen
Vi kan behandla dina personuppgifter på grund av legitimt intresse som en del av vår affärsverksamhet efter att vi har övervägt, att behandlingen inte kränker skyddet av dina personuppgifter. I dessa fall har du rätt att motsätta dig behandling av dina personuppgifter med hänvisning till personliga skäl.

Du kan även när som helst motsätta dig att dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring.

Begränsning av behandlingen
Du kan ha rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter. Då behandlingen är begränsad, behandlar inte registerföraren i princip dina uppgifter på något annat sätt än att de lagras. Den här rätten har du till exempel, om du bestrider att personuppgifterna är korrekta, om behandlingen är lagstridig eller om du har motsatt dig behandling av dina personuppgifter och väntar på svar på ifrågavarande åtgärdsbegäran.

7. Hur använder jag mina rättigheter?
Kesko har en dataskyddsportal på adressen www.kesko.fi/tietosuoja. På portalen kan du göra en åtgärdsbegäran genom att identifiera dig starkt med dina bankkoder. En begäran som vi har fått via portalen besvarar vi i första hand via portalen, ifall du inte uttryckligen ber om ett annat leveranssätt.

Ifall du inte vill eller kan använda tjänsterna på portalen, kan du per brev skicka oss en personligen undertecknad begäran till ovannämnda adress. Märk kuvertet "dataskydd". Vi svarar på din begäran per brev. Ifall svaret innehåller dina personuppgifter, skickar vi brevet som ett personligt rekommenderat brev. Brevet kan inte kvitteras ut av någon annan än den person som anges som mottagare. På så sätt säkerställer vi att rätt person tar emot brevet och att uppgifterna är konfidentiella.

De kan även ta kontakt per e-post eller telefon via de kontaktuppgifter som uppges i punkt 1. Registerförare.

8. Information om mottagarna av uppgifterna
Som registerförare behandlar Kesko personuppgifterna själv, men anlitar även olika tjänsteproducenter. Kesko strävar efter att använda de bästa och tillförlitliga samarbetspartner och ansvarar för tjänsteproducenternas verksamhet, då personuppgifter hanteras. Dessa tjänsteproducenter kan variera, men till dem hör:

Personuppgifter betraktas överföras utan för EU- och EES-området i samband med produktionen av datateknikstjänster, då personuppgifter kan användas från Indien. Om denna överföring av uppgifter har ett avtal ingåtts med serviceleverantören med iakttagande av modellavtalsklausulerna som godkänts av Europeiska kommissionen. Du kan bekanta dig med modellavtalsklausulerna på webbadressen http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010D0087&from=en.

Ur registret överlåts uppgifter i marknadsföringssyfte till företag som hör till Plussa-programmet enligt reglerna för Plussa-systemet.

Därtill kan kortinnehavarens personuppgifter utlämnas ur registret för uppdatering av registeruppgifter i kundregister som företag som hör till Plussa-programmet för, ifall personen inte har motsatt sig utlämning.

Ifall personen tar i bruk en tjänst och i samband med detta samtycker till utlämning av uppgifterna, kan uppgifterna utlämnas till ifrågavarande tjänsteleverantör (t.ex. MobilePay).

Även vissa myndigheter har en lagbaserad rätt att få information. Sådana myndigheter är bl.a. polis-, tull-, gränsbevaknings- och skattemyndigheterna.

9. Besvärsanvisning
Ifall du anser att vi inte hanterar dina personuppgifter enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning, kan du besvära dig till tillsynsmyndigheten. I Finland är denna myndighet dataskyddsmyndigheten.

10.   Oumbärliga uppgifter ur våra tjänsters perspektiv
För att vi ska kunna erbjuda dig tjänster i K-Plussas kundrelationsprogram, måste vi behandla nödvändiga personuppgifter. Sådana uppgifter är bland annat ditt namn, dina kontaktuppgifter och ditt födelseår.

Du kan själv välja, på vilken nivå du vill att vi sparar dina adressuppgifter. Ifall du helt förbjuder insamling av dina inköpsuppgifter, kan vi inte bevilja poängförmåner på dina inköp. I detta fall får du endast andra förmåner som beviljas då kortet uppvisas vid betalningen av inköpen.

Ett samtycke till elektronisk marknadsföring är inte heller en oumbärlig uppgift, men utan samtycke kan vi inte skicka elektronisk och riktad direktmarknadsföring överlag.

Du kan också införa ett förbud mot profilering. I detta fall kan vi inte rikta marknadsföringsmeddelanden som skickas till dig. Du får då endast marknadsföringsmeddelanden av allmän karaktär, ingen information om de produkter som vi med hjälp av profileringen kunde sluta oss till att du är intresserad av.

11. Information om automatiskt beslutsfattande inkl. profilering
Profilering betyder sådan behandling av personuppgifter, där några av dina personliga egenskaper bedöms genom att använda dina personuppgifter. Vi profilerar kunder till exempel för marknadsföring och för att utveckla tjänsterna. Vi finner ändå, att en sådan profilering inte har i förordningen avsedda rättsverkningar eller annars betydande verkningar för föremålet för profileringen.

Till exempel på basen av inköpsuppgifterna klassificeras kunden i någon kundgrupp, som uppfattas vara intresserad av produkter eller tjänster av en viss typ.

12. Användning av uppgifterna för andra ändamål
Vi använder inte uppgifterna till andra än de i detta dokument nämnda ändamålen. Ifall nya användningsbehov uppkommer senare, informerar vi dig om det och grunden för att uppgiften behandlas. Om så behövs, ber vi dig om samtycke för behandlingen av personuppgifter för nya användningsändamål.

13. Uppgifter som har skaffats på annat håll än av dig
Vi uppdaterar uppgifter om ändrad adress och namn samt uppgifter om avlidna kunder från finska Postis adressystem, ifall du inte har förbjudit överlåtelse av uppgifterna. Därtill uppdaterar vi statistikuppgifter om ditt bostadsområde i vårt register. Vi uppdaterar förbud mot direktmarknadsföring från Suomen Asiakkuusmarkkinointiliitto.

Vi får basuppgifter om dig och sparar dem även från banker som är med i Plussa-samarbetet i det fall, att du har sökt om bankens Plussa-samarbetskort. Banker eller finansinstitut som deltar i Plussa-samarbetet förmedlar information om att Plussa-egenskapen har fogats till ett betalkort beviljat av banken och numret på Plussa-kortet samt eventuella marknadsföringstillstånd och kontaktuppgifter för marknadsföring som hänför sig till din kundrelation.

14. Dataskyddsansvarig
Du kan ta kontakt med Keskos dataskyddsansvariga, om ditt ärende gäller hantering av personuppgifter eller utövning av dina rättigheter som baserar sig på EU:s allmänna dataskyddsförordning i Keskos eller dess dotterbolags funktioner.

Du kan kontakta Kesko Abp:s dataskyddsansvariga per e-post tietosuojavastaava@kesko.fi