Tulosta Tallentaa

Användarvillkor för nättjänsten Plussa.com

Allmänt
Nättjänsten Plussa.com ägs och underhålls av
Kesko Abp (nedan Bolaget)
FO-nummer 0109862-8
Besöksadress: Mannerheimvägen 117, 00280 Helsingfors
Postadress: Hamngatan 3, 00016 Kesko

K-Plussas kundtjänst telefon 010 19 8604 vard. mån-fre 8-18. Samtalsavgiften är lokalnätsavgift eller mobiltelefonavgift.

Alla förfrågningar, förslag och anmärkningar som gäller K-Plussas nättjänst, Plussa-systemet och Plussa-kundrelationen riktas till Kesko Abp.

Tjänstens syfte, innehåll och funktioner
Avsiktet med nättjänsten Plussa.com är att fungera som en informationskanal mellan Bolaget och Användaren.
Företagen som hör till Plussa-systemet jämställs i tillämpliga delar med Bolaget. Företag som hör till Plussa-systemet har rätt att få personuppgifter om Plussa-kunden på det sätt som beskrivs i reglerna för Plussa-systemet.
Användning av vissa enskilda sidor eller tjänster som ingår i nättjänsten Plussa.com kan förutsätta registrering och/eller godkännande av separata användarvillkor utöver dessa allmänna användarvillkor. Ifall de separata användarvillkoren strider mot dessa allmänna användarvillkor, tillämpas på ifrågavarande sidor och/eller tjänsten i princip deras egna separata användarvillkor, som dessa allmänna användarvillkor kompletterar.

Användarvillkor
Användning av webbsidorna på nättjänsten Plussa.com är tillåten endast med iakttagande av dessa användarvillkor. Då användaren använder nättjänsten Plussa.com förbinder han sig att iaktta gällande användarvillkor. Eftersom Bolaget tidvis kan göra ändringar i användarvillkoren för nättjänsten Plussa.com, uppmanar vi användarna att bekanta sig med dessa användarvillkor regelbundet.
Användaren har en begränsad personlig användarrätt till nättjänsten Plussa.com och förbinder sig att använda K-Plussas internettjänst endast i syften som är förenliga med lag, god sed och dessa användarvillkor.
Om du inte godkänner användarvillkoren, uppmanar vi dig vänligen att avhålla dig från att använda nättjänsten Plussa.com.

Tillämplig lag
På dessa användarvillkor tillämpas Finlands lag. Eventuella tvister avgörs vid en domstol Finland.

Upphovsrätter och immateriella rättigheter
Innehållet på nättjänsten Plussa.com har skyddats enligt upphovsrättslagen och internationella avtal. Text eller bilder får inte användas i kommersiella syften eller i syften som strider mot god sed.
Bolaget förbehåller sig alla rättigheter till sidorna och deras innehåll, ifall inget annat särskilt anges i dessa användarvillkor eller på sidorna. All kopiering och distribution av material på nättjänsten eller delar av innehållet, inklusive utan begränsning text, fotografier, musik och dataprogram, är förbjudet, om inte annat uttryckligen anges eller möjliggörs med interna funktionaliteter på nättjänsten. Webbsidorna på nättjänsten Plussa.com får användaren titta på och bläddra i samt skriva ut för eget, personligt bruk.
Till enskilda dokument på Plussa.com kan separata användarvillkor hänföra sig, som omnämns skilt i samband med dokumentet.
De affärssignum och varumärken som finns på nättjänsten Plussa.com samt alla varumärken som hänför sig till dessa, produkt- eller tjänstenamn och sloganer samt övriga immaterialrättigheter är Keskokoncernens bolags eller en eventuell tredje parts egendom, och användaren får inte använda dem på något sätt utan Keskos eller den tredje partens på förhand givna skriftliga samtycke med undantag av material och tryckdugliga logotyper, som det är tillåtet att använda till journalistiska ändamål förutsatt att källan uppges när den används.
Användningen av nättjänsten Plussa.com, delar av den eller tjänster eller länkar som finns på den utgör inte användningsrätt till ovannämnda immaterialrättigheter eller till andra immaterialrättigheter som Kesko eller en tredje part har.
Användaren är ersättningsskyldig för eventuellt missbruk.

Ansvarsfrihet
PSidorna på nättjänsten Plussa.com visas utan förbindelse och "sådana som de är". Bolaget ger ingen garanti för att uppgifterna som visas på sidorna eller som är tillgängliga vi dem (t.ex. pris- eller produktuppgifter) är korrekta eller tillförlitliga. Bolaget garanterar inte att dessa internetsidor fungerar utan avbrott eller felfritt och ansvarar inte för tillgängligheten. Bolaget förbehåller sig rätten att ändra nättjänsterna det upprätthåller och dessa användarvillkor samt att förhindra åtkomst till nättjänstens sidor eller att sluta underhålla dem.
Bolaget ansvarar inte för direkta eller indirekta skador som orsakas av avbrott i användningen av sidorna och uppgifterna på dessa eller avbrott på nättjänsten Plussa.com, såsom försening, förlust av inkomst, affärsvärde, användningsrätt eller information eller annan ekonomisk förlust. Bolagets ansvar uppgår högst till tvingande stadganden i finsk lag.

Integritetsskydd
Bolaget följer gällande dataskyddslagstiftning vid behandlingen av personuppgifter.
Uppgifter om personer som besöker tjänsten Plussa.com samlas in t.ex. I samband med respons:
Användaren kan lämna sina kontaktuppgifter när han ger respons, för att det ska kunna svaras på responsen. Uppgifterna förmedlas till den vars tjänster responsen gäller och denne svarar på responsen på begäran.
I samband med registrering: Uppgifter som ges vid registrering sparas i Plussa-kundregistret.

Dataskydd
Bolaget har ordnat dataskyddet på nättjänsten Plussa.com på ett allmänt godkänt sätt med iakttagande av omsorgsfullhet och god databehandlingssed samt strävar efter att med vederbörliga tekniska lösningar förhindra att obehöriga får åtkomst till sina datasystem. Bolaget kan ändå inte garantera fullständigt dataskydd. Användaren ansvarar för att dataskyddet i de egna datasystemen har ombesörjts på ett ändamålsenligt sätt.

Kakor (cookies)
K-Plussa och K-Plussas samarbetspartner använder på denna webbplats, på Keskokoncernens övriga webbplatser samt på till K-gruppen hörande köpmäns webbplatser samt i deras mobilapplikationer olika tekniska applikationer, bl.a. kakor, med vilka vi samlar in och lagrar uppgifter om tjänster du har använt. Vi kan också sammanställa information som insamlats på detta sätt. Ifall du lämnar uppgifter om dig själv som gör det möjligt att identifiera dig, lagrar vi även dessa uppgifter tillsammans med de övriga uppgifterna. Mobilapplikationen hanterar även identifierbara uppgifter. Dessa uppgifter användas för att följa med användningen, produktion av riktat innehåll och mätning av reklameffekten. För mer information: se registerbeskrivningen.
En kaka (cookie) är en kort textfil som en webbserver sparar på användarens hårddisk. Med hjälp av kakor kan Tjänsteerbjudaren utveckla sina tjänster så att de blir ännu kundvänligare och erbjuda sina kunder riktade produktrekommendationer, erbjudanden och förmåner. Användarens webbläsare godkänner sannolikt kakor som standard, men användaren kan även hindra användningen av kakor i webbläsarens inställningar eller genom att avlägsna kakorna på webbläsaren efter användning av tjänsten. Närmare information får du i tillverkarens bruksanvisning till din webbläsare. För att tjänsterna som ingår i nättjänsten ska fungera kan det ändå krävas att du godkänner användningen av kakor.

ANVÄNDARVILLKOR FÖR TJÄNSTEN OMA K-PLUSSA

Allmänt
Oma K-Plussa är en del av nättjänsten Plussa.com avsedd endast för innehavare av Plussa-kort. På Oma Plussa-sidorna kan användaren bl.a. kontrollera beloppet för inköpen han gjort med Plussa-kortet och de intjänade Plussa-poängen samt uppdatera sina uppgifter.
För att kunna använda tjänsterna på Oma Plussa-sidorna ska Användaren skilt registrera sig som användare av tjänsten. Då användaren registrerar sig, skapar han ett personligt användarnamn och lösenord. Användaren ansvarar för att hemlighålla ett eventuellt användarspecifikt användarnamn och lösenord samt för alla funktioner som sker med dem. Användaren ska omedelbart meddela Bolaget ifall användarnamnet eller lösenordet hamnar i fel händer eller ifall Användaren upptäcker problem i nättjänsten Plussa.com.

Garantikvittotjänsten
Användaren av Oma Plussa får använda Garantikvittotjänsten som ger Användaren möjlighet att kontrollera och skriva ut garantiuppgifter på produkter han köpt i K-gruppens butiker som han skilt har definierat. För att säkerställa utnyttjandet av garantin ska Användaren fortfarande spara garantikvittot i original. Avsikten med Tjänsten är att underlätta hanteringen av garantiuppgifter. När Tjänsten har upphört kan uppgifterna inte återställas.
Användning av tjänsten förutsätter en möjlighet att kontrollera inköp registrerade med Plussa-kort produktvis. Ifall Användaren har förbjudit produktrelaterad registrering av sina inköpsuppgifter, kan Tjänsten inte användas. Ifall Användaren förbjuder kontroll av sina produktuppgifter efter att han har tagit i bruk Garantikvittotjänsten, försvinner alla garantiuppgifter från Tjänsten och garantiuppgifterna kan inte längre användas.
En Användare som har tagit Tjänsten i bruk får eventuella garantiuppgifter om produkten på Tjänsten, om inköpet uppfyller förutsättningarna för att Plussa-poäng ska inflyta såsom stipuleras i reglerna för Plussa-systemet och han visar sitt personliga Plussa-kort omedelbart då produkten köps och betalas. De produktspecifika garantikvittouppgifterna kan Användaren se på Tjänsten från den dag Oma Plussa togs i bruk eller ifall Användaren utan avbrott har tillåtit att hans produktuppgifter registreras fr.o.m. den 1 april 2015, från och med denna tidpunkt.
Ifall Användaren skilt har tagit i bruk garantikvittotjänsten redan tidigare och utan avbrott tillåter en produktrelaterad registrering av sina inköp, visas garantikvittouppgifterna från och med ibruktagningsdagen.
Garantiuppgifter för inköp gjorda före de ovannämnda alternativa tidpunkterna är inte tillgängliga.

Tjänsten omfattar tills vidare inköp gjorda i följande kedjor:
• K-citymarket
• K-supermarket
• K-market

Kesko Abp förbehåller sig rätten att utöka eller minska antalet verksamhetsställen och kedjor som omfattas av Tjänsten. Ifall ett verksamhetsställe eller en kedja inte längre omfattas av Tjänsten, kan dess kvitton inte längre visas på den här Tjänsten.
Kunden förstår och accepterar att det på Tjänsten kan förekomma brister och fel som Kesko Abp inte ansvarar för.
Kesko Abp förbehåller sig rätten att avlägsna Användarens garantikvittouppgifter från Tjänsten, då garantin har gått ut. I regel sparas garantiuppgifter som gått ut på Tjänsten i 6 månader efter att garantin har gått ut. Ifall det inte är känt hur länge garantin gäller, förbehåller sig Kesko Abp sig rätten att avlägsna Användaren garantiuppgifter när det rimligen kan antas att garantitiden har gått ut.

Avslutande av användningen av tjänsten Oma Plussa:
Användarregistreringen på tjänsten Oma Plussa försvinner och användarrätten till tjänsten upphör, ifall personens Plussa-kundrelation upphör till följd av i Plussa-reglerna definierad passivitet eller uppsägning av avtalet eller personen inte längre hör till ett Plussa-hushåll som hans kort är länkat till (rätten att använda parallellkortet upphör).
Användaren har inte identifierat sig med sin användaridentifikation på tjänsten Oma Plussa under 24 månader eller kunden meddelar K-Plussas kundtjänst att han önskar sluta använda tjänsten Oma Plussa.

Jag har läst och godkänt det allmänna användaravtalet för tjänsten Plussa.com.
Stäng